GYULAI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

>>>>>>>>>>>> GyCSzSz - HIVATALOS HONLAPJA <<<<<<<<<<<<<<< gycszsz@gmail.com

civilhaz.gif
A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL

 


Üdvözöljük a
   Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége honlapján
az Elnökség nevében: Kiss József elnök

<<< Szervezetünk működéséről, az oldalmenü gombok segítségével tájékozódhat

***********************************************

 

Elérhetőségünk:

5700 Gyula, Esze Tamás u. 2.

E-mail: gycszsz@gmail.com 

 

AKTUÁLIS PÁLYÁZAT! 

 

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT KOLLÉGIUM

CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c.

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

(Pályázat kiírás kódja: NEA-UN-13-SZ)

 

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet

alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására[1].

 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2013. évi szakmai pályázatokhoz” (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a www.emet.gov.hu linkeken.

 

1.                  A pályázat célja

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

 

2.                  A támogatható tevékenységek

Minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:

  1.         I.            civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;
  2.      II.            civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
  3.    III.            civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

 

3.                  A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

A Új nemzedékek jövőjéért kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190.632.000,- Ft támogatást oszthat szét az alábbi bontásnak megfelelően:

4.                  A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei

Támogatási cél Civil tv. szerint

Támogatási cél leírása

Pályázati keretösszeg

Pályázati keretösszeg terhére

Minimum

Maximum

Elvárt önrész mértéke

szövetségek részére szétosztható keret

egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret

56. § (1) bekezdés c) pont

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

190.632.000,- Ft

19.063.200,- Ft

171.568.800,- Ft

250.000,- Ft

3.000.000,- Ft

10%

56. § (1) bekezdés e, f) pont

 

Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.

A Tanács 8/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázó[2] a 2013. költségvetési évben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb 7,5 millió Ft szakmai támogatásban részesülhet.

A Tanács 9/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázó a 2013. költségvetési év terhére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb összesen 10 millió Ft támogatásban részesülhet (a támogatási összeg megállapításánál figyelembe kell venni a NEA-13-M pályázaton elnyert összeget).

Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.

 

5.                  Pályázók köre

5.1              Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

                                                                                                                                                         Civil tv. 59. § (2) bek.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. a.       szövetség[3] vagy
  2. b.      alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget).

 

5.2              Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása:

NEAr. 1. melléklet

-        nevelés és oktatás,

-        képességfejlesztés,

-        gyermek és ifjúsági érdekképviselet,

-        gyermek- és ifjúságvédelem,

-        egészségmegőrzés,

-        betegségmegelőzés,

-        gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

-        kábítószer-megelőzés,

-         természet- és környezetvédelem

területén működő civil szervezet.

 

5.3              Nem nyújthatnak be pályázatot:

-        szakszervezetek,

-        pártok,

-        párt által alapított alapítványok,

-        párt részvételével létrehozott egyesületek,

-        munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,

-        biztosító egyesületek,

-        egyházak,

-        közalapítványok,

-        jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,

-        civil társaságok,

 

továbbá azon civil szervezetek, amelyek működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be a NEA-13-M kiírásra.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 5.1. pontnak meg nem felelő civil szervezetek.

Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.

                                                                     Civil tv. 56. § (1) bek. c) pont és (4) bek., NEAr. 2. § u) bek.

 

5.4              Pályázatból kizárt szervezetek

Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a civil szervezetnek, amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.                                                                                                                        Ávr. 76. § (3) bek.

 

5.5              Érvénytelenségi okok

                                                                                                                                                          Civil tv. 62. § (2) bek.;

                                                                              NEAr. 3. § (5) bek., 24. § (1) bek. b), (2) bek.; 1. melléklet

–     a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;

–     a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;

–     a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;

–     a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon feltöltésre;

–     ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;

–     ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére[4];

–     ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;

–     az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot);

–     a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;

–     ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;

–     ha a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;

–     együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.

Egyéb feltételek:

Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot. NEAr. 14. § (1) bek.

Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be:

a)      legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy

b)      legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel).[5]

Együttesen benyújtott támogatási igény esetén határon túli civil szervezet csak egy pályázatban szerepelhet társpályázóként.

Költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival megegyező kollégiumhoz szükséges benyújtani. Jelen pályázati kiírás a 2013. költségvetési évet érinti, ezért a 2013. évi működési pályázatokhoz (NEA-13-M) szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában. Ha a NEA-13-M kiírásra pályázatot nyújtott be, a pályázó jelen pályázatot csak ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthatja be.

 

6.                  A támogatási időszak, a támogatás formája

Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: 2013. június 1. - 2014. március 31.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet.                                                                                       Áht. 52. § (1)

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2013. évi pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

 

7.                  Pénzügyi feltételek

7.1              A támogatás mértéke

A kollégium jelen pályázaton nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el az igényelt összeg 2/3 részét.                                                                            

                                                                                                                                                               NEAr. 11. § (5) bek.

A támogatásról történő döntés során a támogatást igénylő által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében az igényt a kollégium által meghatározott költségcsökkentések végrehajtását követően a NEAr. 7. melléklet szerint elkészített költségvetési tervben költségsoronként (önrész és támogatási összeg tekintetében egyaránt) arányosan kell csökkenteni.                                                                                                                  NEAr. 4. § (5) bek.

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legnagyobb és legkisebb összegét a 4. pont szerinti táblázat határozza meg.

Jelen pályázat keretében az elvárt önrész legkisebb mértékét a 4. pont szerinti táblázat határozza meg. Önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka[6] igazolásával – vagy készpénzben.

                                                                                                                                                               NEAr. 11. § (4) bek.

Önrésznek minősül, de nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből (pl. minisztériumoktól, elkülönített állami alapokból) kapott más költségvetési támogatás. Ávr. 76. § (2) bek.

Az önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

 

7.2              A finanszírozás módja

Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek.

Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a támogatásból a támogatási időszak kezdő napjától felmerült költségek finanszírozhatók.

                                                                                                    NEAr. 3. § (1) bek. e) pont; Ávr. 78. § (2) bek.

Részletekben lehet az olyan költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot.                                                                                                                                                 Ávr. 78. §

 

8.                  Támogatásból elszámolható költségek köre

A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, – a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült – költségek elszámolhatóak a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.

 

9.                  Támogatásból el nem számolható költségek köre

A támogatás terhére kizárólag azok a NEAr. 6. mellékletében meghatározott, továbbá a 8. pontban meghatározott költségek számolhatók el, amelyek a támogatási időszakon belül merültek fel. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.

Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó általános, szakmai programhoz nem rendelhető működési költségei. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.

Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

A Tanács 11/2013.(01.09.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:

Beruházási kiadások

 

 

Ingatlan beszerzés, létesítés

 

 

Gépjármű beszerzés, készítés

 

Felújítási kiadások

 

 

Ingatan felújítás költsége

élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása

 

Gépjármű felújítás költsége

élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása

Adók

 

 

Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók

Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés…

 

Vagyonadók

vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó…

Jogkövetkezmények

 

 

Bírságok, büntetések

 

 

Késedelmi pótlék/kamat

 

 

Kötbér

 

 

Személyi jellegű kifizetések

 

 

Tiszteletdíjak

Szervezet választott tisztségviselőinek abbéli minőségében fizetett tiszteletdíjak

 

Jutalom

Természetbeni, pénzbeni

 

Dohányáru

 

 

Adósságszolgálat teljesítése

 

 

Hitel-, kölcsön tőketörlesztése

 

 

Pénzügyi lízing tőketörlesztése

 

 

10.              Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, melyet EPER-nek rövidítünk, alkalmas a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követésére, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatok nyilvántartására. Az egyszerű regisztrációval naprakészen figyelheti pályázatainak aktuális állapotát (státuszát) vagy az Alapkezelőhöz benyújtott dokumentumokat. 

Az EPER-t legkönnyebben úgy éri el, ha a www.emet.gov.hu oldalon az EPER feliratra kattint vagy begépeli ezt a címet: http://www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx

 

11.              A pályázatok benyújtásának módja és helye

Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a pályázati díj megfizetésével érhető el.

Amennyiben a pályázó a NEA-13-M pályázati kiíráshoz kapcsolódóan megújította regisztrációját, vagy benyújtotta EPER regisztrációs nyilatkozatát és azt az Alapkezelő elfogadta, nem kell új Regisztrációs Nyilatkozatot benyújtani.

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

 

11.1          Regisztrációs Nyilatkozat

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Az EPER használatához, a regisztrációs folyamat elvégzéséhez további segítséget nyújt a (http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper) oldalról letölthető „Felhasználói kézikönyv” is.

Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni!

Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni!

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest Pf. 1407

 

11.2          Pályázati díj

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege jelen pályázat esetében 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat.

A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 10032000-01451461-00000000.

A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013-SZ” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!

11.3          Pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

 

11.4          Elektronikus pályázati adatlap

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani.

A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet utolsó lezárt üzleti évéről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha:

a) a pályázat benyújtásáig 2012. év folyamán már korábban csatolta a 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a 2012. év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló vagy

b) a pályázat benyújtásáig www.birosag.hu oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata és az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a 2012. év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló.

Ha a pályázó szervezet már rendelkezik elfogadott, a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval (utolsó lezárt üzleti éve 2012.), akkor a számviteli beszámolóját csatolni kell.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötésig szükséges megküldeni az Alapkezelő részére a számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) egyszerű másolatát.

 

Együttműködésben megvalósítandó pályázat esetében kötelező csatolni a Főpályázó és a Társpályázó által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet) magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolatát.

 

11.5          A pályázat benyújtási határideje

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.

 

 

12.               A pályázat formai vizsgálata és tartalmi bírálata

12.1          A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A támogatási igény Alapkezelő általi formai vizsgálatára, annak beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sora beérkezés sorrendjében.

                                                   &n

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 25
Heti: 68
Havi: 346
Össz.: 64 847

Látogatottság növelés
Oldal: Köszöntő
GYULAI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE - © 2008 - 2019 - gycszsz.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »